Krepšelis
Susisiekite

Skambinkite

8 37 3541730
8 686 55774

Rašykite

info@jusena.lt

1. UAB „Jusena“ (toliau – „Bendrovė“) gerbia visų savo klientų, įskaitant Bendrovės svetainės www.jusena.lt (toliau – „Svetainė“) lankytojų (toliau – „Klientai“), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Bendrovės Klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine, taip pat užsisakydami prekes bei suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

4. Gerbdami Jūsų privatumą ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes imamės atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

5. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – „Reglamentas“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

6. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

7. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.

8. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

9. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

10. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

11. Duomenų valdytojas – UAB „Jusena“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 135598448, registruota buveinė Draugystės g.17, 51229 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

12. Slapukas (anglcookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RENKAME?

14. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Svetainėje arba užsisakydami prekes kitu būdu

 • vardas;
 • pavardė;
 • asmens kodas (Jūsų prašymu);
 • adresas;
 • el. pašto adresas;
 • telefono numeris;
 • slaptažodžiai.

15. 14 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Bendrovės bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

16. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės:

 • prisijungimų IP adresai ir laikas;
 • vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija;
 • duomenys apie prekių ar paslaugų naudojimą, pvz.: duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

17. 16 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra naudojami „Google Analytics“ (Svetainėje įdiegto įrankio, skirto internetinių svetainių lankomumui analizuoti) ir yra saugomi 3 (trejus) metus.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

18. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • prekių pirkimui (užsakymui) apdoroti ir administruoti;
 • bendrovės Klientams identifikuoti Bendrovės informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros;
 • su prekių užsakymu susijusiems buhalteriniams dokumentams tvarkyti;
 • susisiekti su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

19. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus:

 • tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas);
 • tvarkomi tokiu būdu, kad atitinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

KAIP ATLIEKAMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU?

20. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime Bendrovės naujienlaiškius el. paštu.

21. Tiesioginės rinkodaros tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • elektroninio pašto adresas.

22. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba iki šio sutikimo atšaukimo. Sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu pateikiant prašymą Bendrovei (tiesiogiai, paštu, el. paštu arba telefonu).

23. Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti gauti Bendrovės pasiūlymų ar naujienų. Jūsų atsisakymas gauti pasiūlymus ir naujienas nesutrukdys Jums naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Apie nesutikimą ar savo sutikimo atšaukimą Jūs galite mus informuoti el. paštu info@jusena.lt arba telefonu +370 37 354173.

KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

24. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

25. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis:

 • duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės naudai;
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas arba reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms;
 • kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.

26. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

27. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.

28. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės (duomenų valdytojo) leidimo.

29. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

NUO KADA GALIOJA ŠI POLITIKA?

30. Ši politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią politiką, jos atnaujintą versiją paskelbsime šiame puslapyje.

Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su mūsų slapukais ir privatumo politika.